Obchodní podmínky


Provozovatel

Internetového obchodu na adresuhttps://musismat.sk(dále jen "internetový obchod") provozuje společnost MusíšMít. r. o., se sídlem v Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, referenční čísloC 312373 vedená u Městského soudu v Praze, registrační číslo: 08063290(dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio banka, a.s, č. účtu: SK23 8330 0000 0027 0161 2930   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Další údaje o prodávajícím, je důležité, aby kontakt spotřebitele s prodávajícím, jsou následující:
e-mail: info@musismat.sk

1. Obecná ustanovení a definice pojmů


  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MusíšMít. r. o., se sídlem v Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4referenční čísloC 312373 vedená u Městského soudu v Praze, identifikační číslo:08063290 kupující a prodávající v obchodní transakce uzavřené prostřednictvím systému elektronického prodeje.

  Prodávající je zprostředkovatel obchodu (zboží objednané přes webové stránky www.musismat.sk není vlastníkem zboží. Objednané zboží, které je předmětem prodeje je většinou z Asie a Evropy.

  Kupujícím se rozumí v obchodě zapsána fyzická osoba nebo právnická osoba, která předložila elektronické objednávky.

  2. Elektronické objednávky se rozumí odeslán elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z internetového obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem e-shopu.

  3. Objednávka a uzavření smlouvy
  Objednávky přijaté přes ,,e-shop"jsou pro obě strany závazné. Zasláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito nákupy a reklamačnými podmínky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a údajů požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky kupujícím je zákazník a jeho přijetím na straně prodávajícího.

  4. Dodací podmínky

  Prodávající se zavazuje:
  Dodat kupujícímu druh zboží a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
  Dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby se zabránilo poškození během přepravy.
  Jako kupující poštovné nevztahuje na objednané zboží (více než jeden kus) může přijít v několika balíčků.

  Prodávající nenese odpovědnost za:
  Opožděné dodání zboží způsobené poštou nebo přepravní společností.
  Zpožděné doručení zboží z důvodu nesprávné udanou adresu příjemce(pokud takové události dojde, musíte ihned kontaktovat a navrhnou dostupné řešení).
  , Za poškození zásilky poštou, nebo přepravní společnosti.
  Za nedodání zboží, které bylo způsobeno tím, že výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení nebo zrušení distribučních práv nebo překážky (pokud taková skutečnost nastane, budeme vás neprodleně kontaktovat a navrhnou dostupné řešení).

  Kupující se zavazuje, že:
  zboží Objednané stáhnout a zkontrolovat neporušenost obalu. Zaplatit za zboží při objednávce v plné výši a v souladu s platebními podmínkami. V případě, že kupující zboží nepřijme dodání (na základě objednávky, kde odeslané SMS se sledovacím číslem, který slouží jako identifikátor k načtení objednávky z e-mailu, jsem měl mail kupujícího pro balíček neupozornila), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu škody, která představuje částku celé objednávky ( s cílem vyhnout se uplatňování náhrady škody, která by nás bylo, když Jste neprevzatej pořadí, protože jsme pouze zprostředkovatelé, zboží není v našem majetku, když neprevzatí zboží, musí být uhrazeny dodavatelům. Proto doporučujeme, aby se stáhnout a pak jsme vrátit zboží ve formě odstoupení od smlouvy do 14 dnů. V takovém případě Vám bude podle zákona vrácena v plné výši objednávky). V případě, že zákazník zboží nejsou na první pokus, není možné mu dát zboží znovu doručeno, musí vytvořit nový řád.

  5. Dodací lhůta
  objednané zboží bude podle dostupnosti produktů a provozních možností podnikání na internetu provádí v co nejkratším čase. Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 3-60 dnů. V případě zboží, které není na skladě, budeme Vás informovat o celém telefonu změnit datum dodání, nebo vrácení peněz za objednané zboží.

  6. Náklady na dodání zboží a platební podmínky

  Kupující zaplatí pouze za zboží, které jsi objednal za ceny, které jsou v daném okamžiku zobrazena na on-line obchod. Kupující za dopravu (poštovné) se nevztahuje, proto je při ukončení smlouvy, poštovné za vrácení zboží platí kupující, jakož i v nárocích.

  7. Cena zboží
  Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání zboží. V ceně objednávky, kupující zaplatí zboží a zprostředkování obchodu, který zajišťuje, on-line obchod". V ceně objednávky nejsou kompenzovány náklady na dopravu, vzhledem k tomu, že kupující nemusí pokrýt. Daňový doklad, který bude odeslán na zadanou e-mailovou adresu, obsahující mediační služby, nikoli cena zboží, protože,on-line obchod" není vlastníkem zboží.

  8. Platební podmínky
  Zákazník za zboží zaplatit na účet uvedený na stránce https://musismat.sk/ v den objednání zboží. Uvedené ceny jsou platné pro slovenskou republiku.

  9. Nákup bez rizika

  , Podle zákona ne. 102/2014 Sb. znění pozdějších předpisů, Zákona na ochranu spotřebitele.... Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě lze vrátit do 14 pracovních dní od data dodání.
  Na odstoupení spotřebitele od smlouvy budou spotřebiteli ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží na základě formuláře,Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a navrácení zboží" zaplatil kupní cenu za zboží nebo za služby. Náklady na vrácení zboží hradí kupující (spotřebitel).

  10. Záruční doba

  Záruční doba je 24 měsíců, pokud není v přiloženém návodu označeny, záruční doba je delší. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než 2 roky (např. baterie, žárovky, spotřební materiál atd.) a které jsou předmětem běžného opotřebení. Záruční lhůta se nevztahuje na mechanické poškození, poškození běžným opotřebením nebo nevhodným použitím výrobku nezlúčujúcim s návodem k použití a s normami platnými ve slovenské republice.

  11. Reklamační řád


  V případě reklamace by měla být zaslána v co nejkratší době zboží s reklamovanou zákazníkem.
  Po obdržení reklamačního formuláře do tří pracovních dnů e-mailem nebo telefonicky kontakt s vámi jsme chodit na postup a způsob vyřízení reklamace. V případě reklamace zašle kupující spolu se zbožím na adresu MusíšMať.cs, Lamačová 910/27 15200 Praha 5, česká Republika. Balík musí být řádně zabalen, aby nedošlo k poškození a obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, reklamační formulář. Zboží by mělo být zasláno buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis( vždy uschovat doklad o odeslání). Při zaslání zboží na dobírku nebude zásilka naší společností převzato. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevraciame. Návrat dopravy v návaznosti na vyřízení reklamace hradí prodávající. V případě vady výrobku v záruční době, má zákazník právo odstranit vady. V případě, že vada zboží je neodstrániteľná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, a tam je doplateniu, nebo vrátit rozdíl v ceně.

  Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:

  Přírodní nebo nadměrné mechanické opotřebení.
  Znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku nedbalé údržby nebo nedostatečné údržby.
  Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prachem, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
  Vnějšími vlivy, jako jsou pády nebo šok, vniknutím vody do elektrických částí.
  Zásahu do zboží neoprávněnou osobou (nekvalifikované opravy nebo modifikace).
  Používání zboží v rozporu s pokyny k obsluze.
  Mechanickým poškozením - roztržené, prerezaný, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené nerozumné nadměrné fyzické zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a atd Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelnej události, živelnej katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušnými názor. Pokud kupující požádat o odstranění vad na vlastní náklady, obsluhu bude provádět pouze po jeho písemném souhlasu s podmínkami opravy. Reklamace zboží prodávající bez zbytečného odkladu, ne však déle než do 30 dnů od data podání reklamace kupujícím. Prodávající bude informovat reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS , nebo e-mailem a zboží zašle na adresu kupujícího. Vybaven reklamace je zákazník povinen přijmout. V případě, že je stížnost přijata, reklamované produktu by být považován za věc, která je předmětem smlouvy o uložení věci ve smyslu ustanovení § 516 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající má v tomto případě právo uplatnit náhradu nákladů vynaložených na skladování až 5€/měsíc. Na uložení zboží a možnosti, náklady na peněžní prostředky kupujícímu, bude prodávající odeslat SMS. V případě, že množství úložného prostoru dosahuje hodnoty zboží, to se bude prodávat a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů.

  12. Ochrana osobních údajů


  Prodávající se zavazuje, že údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Duben 2016 o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních dat a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení"), které kupující poskytne, slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám, ani jinak komerčně využívány. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z databáze.

  13. Závěrečná a přechodná ustanovení


  Tyto nákupní podmínky platí ve verzi uvedené na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, s výjimkou případů, kdy se obě strany výslovně dohodnou. Zasláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá všechna ustanovení "nákupních podmínek v internetovém obchodě musismat.sk platné v den odeslání této objednávky. Kupující prohlašuje, že tyto podmínky nákupu informoval před dokončením objednávky a souhlasí s nimi. V případě, že příslušné orgány Slovenské republiky stanovily určitá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevymahatelná, zcela nebo zčásti zůstává platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbývajících částí příslušného ustanovení nedotčena. Vztahy mezi oběma stranami, které se neřídí těmito "podmínkami nákupu v internetovém obchodě https://musismat.sk/are se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 ECR č. o porušení zákona č. 108/2000Z. O. O. O ochraně spotřebitelů při podomním prodeji a prodeji zásilek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiných souvisejících zákonů slovenského právního řádu. Prodávající a kupující se dohodli, že plně potvrdí elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetových sítí, mobilních komunikací, jako platnou a závaznou pro obě strany. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit a jinak upravit.

  14. Komunikace s Musíšmať.sk


  Kontaktní údaje:

  Prosím, kontaktujte nás kdykoliv, budeme reagovat na nejbližší možné datum. Nejpozději 48 hodin (o víkendech do 72 hodin)

  Provozovatel eshopu je společnostMusíšMít S R o,

  Id 08063290

  E-mail: info@musismat.sk

   

  Číslo účtu pro platbu objednávky převodem:

  Iban:  SK23 8330 0000 0027 0161 2930

  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX(Fio banka A.S.)

  Variabilní symbol platby: Číslo objednávky

  Tyto podmínky jsou účinné od 21.1.2019